Nikos Kazantzakis with his classmates, in 1883. Unattributed.

Nikos Kazantzakis with his classmates, in 1883. Unattributed.

Nikos Kazantzakis with his classmates, in 1883. Unattributed.

¿Algo para decir?: